תקנון מבצע "ללא מע"מ באתר החברה"


התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצע שיכונה "ללא מע"מ" (להלן בהתאמה: "התקנון" ו- "המבצע" בהתאמה).

1. כללי
1.1. הפעילות נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה" ו/או "עורכת הפעילות") בחנויות המשתתפות בפעילות, כהגדרתן להלן.
1.2. תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת המבצע נשוא התקנון.
1.3. תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה, המפורט בלינק מטה:
https://originals.co.il/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA


2. הגדרות
"החנויות המשתתפות במבצע" אתר החברה: www.originals.co.il, אתר https://colehaan.co.il/ ואתר https://reefisrael.co.il/.

"משתתפים" כלל לקוחות החברה, המבקשים לרכוש הפריטים המשתתפים במבצע, כהגדרתם להלן.

"המבצע" הנחה בגובה סכום המע"מ המחויב בגין הפריט או המוצר בחנויות המשתתפות במבצע, המשקפת הנחה בפועל בשיעור של 15%.

"הפריטים המשתתפים
במבצע" המבצע יחול על מלוא הפריטים שיוצעו למכירה בחנויות המשתתפות במבצע, למעט אביזרים ופריטים בקטגוריית האאוטלט.
3. תקופת המבצע
3.1 המבצע יהיה בתוקף בין התאריכים 10.12.2023- 14.1.2024 או עד גמר המלאי לפי המוקדם (להלן: "תקופת המבצע").
3.2 למען הסר ספק, לאחר תום תקופת המבצע, לא ניתן יהיה לקבל את המבצע נשוא תקנון זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ואת מתן המבצע בכל עת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. מהות המבצע
4.1. כאמור, במסגרת המבצע תוצע למשתתפים הנחה בגובה סכום המע"מ המחויב בגין הפריטים המשתתפים במבצע המשקפת הנחה בפועל בשיעור של 15% .
4.2. המבצע יחול על מלוא הפריטים ו/או המוצרים המוצעים למכירה בחנויות המשתתפות במבצע, למעט אביזרים ופריטים בקטגוריית האאוטלט.
4.3. ההנחה נשואת המבצע תיעשה ממחיר הצרכן של הפריט, ולא ממחיר המועדון.
4.4. אין כפל מבצעים והטבות.
4.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ואת תקופת המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
4.6. לא יינתן זיכוי על פריט שנרכש במבצע.
4.7. לא תינתן הנחת מועדון כנגד פריטים שיירכשו במסגרת מבצע זה.
4.8. המבצע ניתן למימוש בחנויות המשתתפות בפעילות בלבד, בתקופת המבצע בלבד.
4.9. למען הסדר הטוב מובהר כי המבצע אינו ניתן למימוש ביתר חנויות הרשת, אלא אך ורק באתר החברה.

5. הוראות כלליות ופרשנות
5.1. הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתתפים בפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות.
5.2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
5.3. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.
5.4. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות, ומובהר בזאת, כי עצם ההשתתפות בפעילות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.
5.5. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
5.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
5.7. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

6. שונות
6.1. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
6.2. המבצע הינו אישי ואינו ניתן להעברה לצד שלישי כלשהו.
6.3. בעבור החלפות/ביטולים ו/או החזרות של פריטים שנרכשו במסגרת המבצע, לא יינתן ללקוח המבצע בשנית והעסקה תחושב מחדש.
6.4. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות במבצע ולתקנון זה.
6.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ואת תקופת המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
6.6. במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של המבצע, בכתב או בעל פה, יגברו הוראות התקנון הזה.
6.7. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות התקנון, תכריע מנהלת הריטייל של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
6.8. השתתפות במבצע מהווה הסכמה להוראות התקנון ותנאי השימוש באתר החברה, והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע.
6.9. השתתפות בפעילות נשואת תקנון זה ו/או קבלת המבצע, מהווה הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות המופיעות באתר החברה.
6.10. על התקנון, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
6.11. תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי החברה או באתר החברה.
6.12. התקנון ממצה את כל התנאים התקפים ביחס למבצע.
חזרה למעלה
טוען עמוד...

תודה רבה על הרשמתך!

כעת: לחץ על "צור חשבון" למטה, ואתה תהיה חבר מועדון עוד לפני שתדע.